Všeobecné podmínky Delfínek Rožnov pod Radhoštěm

Fyzická osoba: Jarmila Koňaříková
Sídlo: 756 55 Dolní Bečva
IČO: 76047393

Podnikající na základě živnostenského listu vydaného v Rožnově pod Radhoštěm dne 7. 1. 2008. Číslo jednací ZIV/3367/2010/Va/3

a

Fyzická osoba: Klára Válková
Sídlo: 756 55 Dolní Bečva
IČO: 19492618

Podnikající na základě živnostenského listu vydaného v Rožnově pod Radhoštěm dne 29.6.2023. Číslo jednací MěÚ-RpR/056462/2023, sp. zn.MěÚ-RpR/056457/2023

(dále jen „Delfínek“)

Kontaktní údaje Delfínka:

E-mail: jarca@delfinekvalassko.cz
Webové rozhraní: http://delfinekvalassko.cz
Tel.: +420 773 930 063

A. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb stanovují a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu nebo telefonu a pravidla poskytování služeb poskytovatelem, kterým je fyzická osoba Jarmila Koňaříková, podnikající na základě živnostenského listu vydaného v Rožnově pod Radhoštěm dne 7. 1. 2008. Číslo jednací ZIV/3367/2010/Va/3, dále jen „Delfínek“, poskytujícím zájmovou a mimoškolní výchovu dětí, mládeže a dospělých (kurzy plavání, cvičení, poradnu psychomotorického vývoje, tábory, soustředění, víkendové pobyty, zájezdy a jiné) – dále jen „programy“, či také „služby“, a Zákazníkem (dále jen „Zákazník“) a Klára Válková, podnikající na základě živnotenského listu vydaného v Rožnově pod Radhoštěm dne 29.6.2023. Číslo jednací MěÚ-RpR/056462/2023, sp. zn.MěÚ-RpR/056457/2023, dále jen „Delfínek“, poskytujícím zájmovou a mimoškolní výchovu dětí, mládeže a dospělých (kurzy plavání, cvičení, poradnu psychomotorického vývoje, tábory, soustředění, víkendové pobyty, zájezdy a jiné) – dále jen „programy“, či také „služby“, a Zákazníkem (dále jen „Zákazník“)

Všeobecné podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Delfínka a Zákazníka. Zákazník zasláním on-line přihlášky současně stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné podmínky a že se s nimi seznámil.

Ustanovení Všeobecných podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvu o poskytování služeb“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto Všeobecných podmínek).

Veškeré smluvní vztahy se řídí Všeobecnými podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem.

B. Účastníci programu

 • Účastníkem mohou být děti, mládež nebo dospělí zájemci.
 • Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

C. Vznik smluvních vztahů

Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Delfínkem vznikne doručením vyplněné on-line přihlášky a uhrazením stanovené částky u vybraného programu.

D. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

 • V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Zákazník provádí objednávání služeb vyplněním on-line přihlášky na webovém rozhraní
 • Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.
 • Pro objednání služby vyplní Zákazník on-line přihlášku. Údaje uvedené v on-line přihlášce jsou Delfínkem považovány za správné.
 • Smluvní vztah mezi Delfínkem a Zákazníkem vzniká úhradou celé ceny služby. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
 • Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Zákazníkem při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
 • Smlouvou o poskytování služeb se Delfínek zavazuje dodat Zákazníkovi službu uvedenou v objednávce a Zákazník se zavazuje využít službu v termínu uvedeném Delfínkem a zaplatit Delfínkovi cenu služby uvedenou na faktuře.
 • Zákazník může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Delfínkem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Delfínka. Všechny objednávky již potvrzené Delfínkem jsou závazné.

E. Platební podmínky a poskytnutí služby

 • Aktuální ceny kurzů jsou na webovém rozhraní v sekci Ceník.
 • Cena zahrnuje pouze služby vyjmenované v nabídce k dané službě.
 • Platba služby je možná v českých korunách (Kč).
 • Záloha 1000,-, případně, je-li nižší než 1000,- 50 % z celkové ceny služby, se platí předem při on-line přihlášení, a to převodem na účet, uvedený v kontaktních údajích Delfínka. V případě platby zálohy uveďte do zprávy pro příjemce jméno, příjmení, rok narození účastníka + název vybrané služby
 • Po přijetí on-line přihlášky a výše uvedené zálohy za službu, je Zákazník zařazen do vybraného programu dle jeho vybraného data nástupu uvedeného v on-line přihlášce, případně při výběru „čím dřív, tím líp“, dle možností Delfínka, zpravidla během 1-2 týdnů, nejpozději do 2 měsíců, v případě plné kapacity.
 • Po zařazení do programu je Zákazníkovi zaslán informační e-mail a faktura na celou částku za objednanou službu (Zákazník posílá platbu po odečtení již zaslané zálohy, pokud byla zaslána), se splatností 7 pracovních dnů od data zařazení do vybraného programu, pokud je začátek programu od vystavení faktury kratší než 7 dnů, je splatnost faktury do 1. dne objednané služby.

V případě platby faktury je třeba uvést variabilní symbol uvedený na faktuře a do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení účastníka.

 • Pokud v době od uzavření smluvního vztahu do 1. dne objednané služby dojde ke změnám, které mají za následek změnu oznámené ceny, je Delfínek povinen tuto skutečnost Zákazníkovi neprodleně oznámit.
 • V případě, že Zákazník bude požadovat fakturování služby na jiné jméno než jeho nebo přihlášeného účastníka (např. z důvodu platby zaměstnavatelem, dárkového poukazu), je potřeba nahlásit změnu fakturačních údajů včetně e-mailové adresy, a to do poznámky v on-line přihlášce.
 • Zařazování do vybrané služby probíhá chronologicky dle data uhrazení celkové částky uvedené na faktuře až do naplnění kapacity.
 • Delfínek negarantuje i po přijetí celkové platby zařazení do vybraného programu.
 • Zařazení do vybraného programu se řídí vnitřními předpisy (které je možno sdělit na požádání)

F. Storno podmínky

 • V případě zrušení programu ze strany Delfínka se vrací celá částka, nevztahuje se na jakékoliv přesuny (den, čas, období).
 • V případě ukončení kurzu Zákazníkem kdykoliv po absolvování alespoň jedné lekce není možné nárokovat žádnou částku kurzovného.
 • Storno poplatky nebudou účtovány a bude vrácena celá částka, zajistí-li si Zákazník sám za sebe náhradu odpovídajícího věku a požadavkům daného programu, a ten nastoupí do programu a zaplatí jeho celkovou cenu.

Po přijetí a potvrzení oznámení storna před zahájením kurzu a pouze ze zdravotních důvodů, platí následující storno podmínky:

 • Dojde-li ke stornování účasti 7 dnů před začátkem programu, a to z jakéhokoliv důvodu, bude vrácena celá částka
 • V případě onemocnění 3 dny před nástupem do programu a dodání písemného nebo e-mailového odhlášení s lékařským potvrzením před započetím programu – bude vrácena částka 80 % z ceny.
 • Méně než 3 dny nevrací se žádná částka

G. Práva a povinnosti Zákazníka, Účastníka

Právo na:

 • Poskytnutí služeb uvedených v nabídce.
 • Seznámení s případnými změnami v programu, rozsahu služeb, v ceně.
 • Odstoupení od smlouvy za předpokladu dodržení storno podmínek.

Povinnosti:

 • Zákazníci a Účastníci se řídí návštěvními a provozními řády navštěvovaných provozoven.
 • Pravdivě, úplně vyplnit přihlášku
 • Uhradit celkovou cenu programu v uvedeném termínu splatnosti faktury, v případě potřeby předložit doklad o úhradě (výpis z bankovního účtu)
 • Dostavit se ve stanoveném dni a čase na místo provozování programu.
 • Řídit se řádem a pokyny vedoucího programu. Pokud by účastník svým jednáním nebo chováním narušoval vážným způsobem průběh a náplň programu, může být z něho vyloučen, přičemž ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu případné škody.

H. Práva a povinnosti Delfínka

 • je povinen zajistit služby uvedené v nabídce k danému programu.
 • je oprávněn akci zrušit, přesunout dobu a místo konání, změnit program, cenu, způsob přepravy, objekt ubytování, snížit počet účastníků, lektora apod., nastanou-li okolnosti, které brání poskytnout služby dle předem stanovených či sjednaných podmínek. Výše uvedené změny Delfínek zobrazuje v náhradovém a rezervačním systému Auksys
 • V případě onemocnění nebo úrazu účastníka tuto skutečnost neprodleně oznámit zákonným zástupcům účastníka.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 23.5.2018