Systém ochrany osobních údajů: Jarmila Koňaříková, IČ:76047393 

se sídlem: Dolní Bečva 549

Systém ochrany osobních údajů: Klára Válková, IČ:19492618

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Na základě ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s výše zmíněnými ustanoveními na ochranu osobních údajů České republiky.

Správcem osobních údajů je fyzická osoba Jarmila Koňaříková, podnikající na základě živnostenského listu vydaného v Rožnově pod Radhoštěm dne 7. 1. 2008. Číslo jednací ZIV/3367/2010/Va/3

Shromažďování a užívání osobních údajů:

Pro plnění smlouvy

Budeme shromažďovat a používat osobní údaje (tj. jméno, příjmení, rok narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt) jen pokud tyto údaje zadáte na naší webové stránce do vstupního pole nebo nám je zašlete e-mailem. Uložené osobní údaje budou použity k plnění smlouvy a zpracování Vašeho dotazu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou Vaše údaje ukládány s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.

Pro obchodní sdělení

Vaše údaje (tj. emailová adresa) při objednávce budou z titulu oprávněného zájmu Správce použity pro marketingové účely. Vaším odhlášením použití údajů končí ze zasílání obchodního sdělení. Odhlášení můžete provést kdykoliv, a to prostřednictvím zprávy zaslané na kontaktní adresu. Využití osobních údajů pro zasílání obchodního sdělení máte možnost předem odmítnout během objednávky. Pro účel obchodního sdělení jsou vaše osobní údaje (emailová adresa) používány po dobu 3 let od poslední objednávky, pokud se během této doby neodhlásíte.

Pro údaje zákaznického účtu

Při zřízení zákaznického účtu budou Vaše údaje (tj. jméno, příjmení, rok narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt) trvale uloženy v naší zákaznické databázi fyzické osoby Jarmily Koňaříkové. Můžete kdykoliv požadovat vymazání zákaznických údajů a svého zákaznického účtu.

Třetí strany a osobní údaje

Ve výjimečných případech můžeme pověřit další subjekty plněním úkolů pro fyzickou osobu Jarmila Koňaříková. Tito jednotlivci obdrží pouze přístup k takovým osobním informacím, které jsou nutné ke splnění zadané činnosti. Těmto subjektům je zakázáno používat Vaše osobní informace k jiným účelům než k plnění smlouvy. Bude-li to nutné, uzavřeme s těmito subjekty dohody na ochranu Vašich osobních údajů.

Realizace platby

Předáváme Vaše platební údaje v rámci realizace plateb příslušné finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

Zákazník bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte službu v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Předání veřejným orgánům, popř. na základě soudního příkazu

Na základě nařízení příslušných orgánů jsme povinni v jednotlivých případech poskytnout informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání.

Zabezpečení osobních údajů

Všechny naše počítačové systémy a webové stránky jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.

Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými a zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení naší webové stránky.

Pokud byste nicméně narazili na možné bezpečnostní mezery, co nejrychleji nám je oznamte. Pošlete nám co nejpodrobnější specifikaci bezpečnostního problému na kontaktní e-mail.

Odvolání souhlasu

Kdykoliv máte právo odvolat svůj již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.

Právo na informace

Máte právo požadovat informace o údajích uložených k Vaší osobě nebo k Vašemu pseudonymu. Na základě Vašeho požadavku Vám může být informace sdělena i elektronicky.

Právo na vymazání, zablokování nebo opravu, právo kontaktovat

Pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo na vysvětlení. Máte právo požadovat, aby byly Vaše uložené osobní údaje vymazány, zablokovány nebo opraveny, pokud jsou zpracovávány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života. Pokud by podle zákonných předpisů nebylo vymazání přípustné, budou Vaše údaje zablokovány tak, aby byly přístupné jen z důvodů stanovených kogentními zákonnými předpisy. V případě, že se domníváte, že jsou Vaše práva, porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Uplatnění výše uvedených práv

V případě uplatňování svých výše uvedených práv na odvolání souhlasu, na informace, na vymazání, zablokování a opravu Vašich údajů, se prosím obraťte prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo na kontaktní adresu. Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás zdarma, pokud zákon pro ochranu osobních údajů nestanoví něco jiného.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 23.5.2018